Vad är egenmonitorering?

Egenmonitorering, även kallat distansmonitorering eller hemmonitorering, är en digital vårdtjänst där patientens värden mäts löpande i det egna hemmet och automatiskt förs över till vårdgivaren. Det möjliggör en proaktiv och nära vård, där eventuella avvikelser kan upptäckas och hanteras direkt av vården.

Idag lever nästintill varannan invånare i Sverige med en eller flera kroniska sjukdomar, en grupp som fortsätter att växa. Genom ett förebyggande arbetssätt kan sjukvården fånga upp förändringar och hälsoavvikelser hos dessa patienter i tid. Samtidigt kan personer med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt och diabetes, ges stöd där tryggheten är som störst – i hemmet.

Hur funkar det?

Patienten ges tillgång till monitoreringen genom sin vårdgivare, till exempel en specialistmottagning eller vårdcentral. Genom bluetooth-uppkopplad medicinsk utrustning, till exempel en blodtrycksmätare, kan patienten mäta sina värden dagligen.

Resultaten syns direkt i appen för både patient och vårdgivare. Genom att regelbundet följa upp resultaten kan vårdpersonalen upptäcka och erbjuda stöd direkt vid eventuell avvikelse. 

Nära vård 

Sverige befinner sig i en stor omställning mot Nära vård. Egenmonitorering är ett viktigt verktyg för detta och innehåller många delar som är viktiga kuggar i Nära vård-omställningen, bland annat:  

  • Fokus på individuella behov och förutsättningar
  • Patienten som medskapare av sin egen vård 
  • Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt 
  • Jämlik vård och omsorg
  • Kontinuitet och tillgänglighet till vården
  • Ökad trygghet

Sverige har genom Regeringen och SKR en vision att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i hälso- och sjukvården. Egenmonitorering bidrar till att förverkliga den visionen.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies