Användarvillkor

Mellan Bolaget (definierat nedan) och slutanvändare.

Detta licensavtal (“Avtal”) är ett bindande avtal mellan dig som slutanvändare (“du”, “din” eller “Slutanvändare”) av mjukvaruapplikationen och webbplatsen (som definieras nedan) och Bolaget. Detta Avtal reglerar din användning av ImagineCare-tjänster (som definieras nedan) och all relaterad dokumentation. ImagineCare-tjänsterna är licensierade, och säljs inte, till dig.

Genom att ladda ner/installera eller använda Applikationen bekräftar du att du: (a) har läst och förstått detta Avtal; (b) är 18 år eller äldre; och (c) godkänner innehållet i detta Avtal och att dess innehåll är bindande för dig. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte ladda ner, installera eller använda Applikationen och ska radera den från din mobilenhet.

ImagineCare-tjänsterna (”Tjänsterna”) innehåller en molnbaserad applikations- och serviceplattform som förbättrar hanteringen av vård efter individanpassade behov utifrån information som tillhandahålls av Slutanvändaren genom inmatning eller via de trådlösa medicinska avkänningsenheter som används eller bärs av konsumenten. Tjänsterna är avsedda att förbättra de ordinarie tjänster du får av din vårdgivare genom att ge en tydligare bild av din övergripande hälsa och hälsotillstånd och möjliggör även att åtgärder som anses vara medicinskt lämpliga av din vårdgivare sätts in tidigare än vad som annars skulle vara möjligt.

Tjänsten ersätter inte någon av dina befintliga vårdgivare eller andra leverantörers tjänster och ditt mottagande av Tjänsterna skapar inte ett patient- och vårdgivareförhållande mellan dig och Bolaget eller Bolagets dotterbolag. Tjänsterna är inte avsedda att diagnostisera sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota, mildra, behandla eller förebygga sjukdom. Sök alltid din läkares eller annan kvalificerad vårdpersonals råd vid frågor angående din hälsa eller medicinska tillstånd. Om du vid något tillfälle tror att du är i behov av akut vård, ring omedelbart 112. Du ska aldrig bortse från medicinsk rådgivning eller avvakta med att söka medicinska råd på grund av din användning av ImagineCare-tjänsterna.

1. Definitioner
“Bolaget” betyder Imaginecare AB, 559081-8356.

“Kund” betyder den person, affärsenhet eller enhet som å dina vägnar har köpt en licens som beskrivs i avsnitt 2.

“Avidentifierad” betyder data som har bearbetats för att ta bort, dölja, kryptera, anonymisera eller aggregera identifierande information så att det inte, med rimlig ansträngning, går att hänföra sådan information tillbaka till dig.

“Slutanvändardata” betyder data som du har angett eller laddat upp till ImagineCare-tjänsterna.

“ImagineCare” betyder mjukvaran, plattformen och de webbplatser som du kan komma åt via Applikationen och ditt konto som tillhandahålls och underhålls av eller på uppdrag av Bolaget.

“Applikationen” betyder den nedladdningsbara mjukvara som Bolaget erbjuder och genom vilket ditt konto hos Bolaget tillgängliggörs.

“Mobilenhet” betyder en smartphone, en surfplatta eller annan mobil datoranordning där Applikationen kan installeras eller är installerad.

“Tjänster” betyder en webbaserad mjukvaruplattform med interaktiva verktyg för att registrera hälsoparametrar och symptom, kontrollera följsamhet till läkemedelsanvändning samt behandling i övrigt och möjlighet att följa andra hälsorelaterade frågor som rapporterats av Slutanvändarna, och stöd som tillhandahålls av din vårdgivare.

“Bolagsdata” betyder all information, inklusive men inte begränsat till data, analyser, mätningar, rapporter, trender och mätvärden, genererade, härledda, baserade på eller relaterade till Slutanvändardata.

“Webbplats” betyder webbplatsen tillgänglig på www.imaginecare.com eller via Applikationen.

2. Beviljande av licens
Bolaget tillhandahåller Tjänsterna till dig som Slutanvändare och din vårdgivare genom Applikationen. Under förutsättning att du följer villkoren i detta Avtal beviljar Bolaget dig en personlig, begränsad, uppsägbar, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att;

ladda ner, installera och använda Applikationen för ditt personliga, icke-kommersiella ändamål på din Mobilenhet i enlighet med Applikationens dokumentation; och
få tillgång till användning av Tjänsterna som är tillgängliga genom Applikationen på Mobilenhet i enlighet med detta Avtal.
3. Begränsningar i licensen
Du får inte:

kopiera Applikationen;
ändra, översätta, anpassa eller på annat sätt utarbeta härledda verk eller förbättringar av Applikationen;
demontera, dekompilera, avkoda, s.k. reverse engineer eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till källkoden för Applikationen, Tjänsterna eller någon del därav;
ta bort, radera, ändra eller dölja varumärken eller upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter från Applikationen eller Tjänsterna;
hyra, låna, sälja, vidarelicensiera, tilldela, distribuera, publicera, offentliggöra eller visa, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra Applikationen, Tjänsterna eller någon annan funktion eller funktionalitet av Applikationen eller Tjänsterna till någon tredje part, inklusive genom att tillgängliggöra Applikationen eller Tjänsterna på ett nätverk där den vid något tillfälle kan nås av mer än en enhet;
ta bort, inaktivera, eller annars på något sätt kringgå det kopieringsskydd, system för förvaltning av rättigheter (DRM-system) eller säkerhetsfunktioner i eller som skyddar Applikationen; eller,
ladda upp eller införa virus, trojaner, maskar, spionprogram, sabotageprogram, time-bombs eller andra skadliga komponenter till Tjänsterna.
Du är ansvarig för att hålla inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) konfidentiella och att inte dela dem med obehöriga användare. Om du avslöjar dina inloggningsuppgifter till någon, är du är ansvarig för användning, upplysningar, tillägg, raderingar och ändringar av din Slutanvändardata.

4. Förbehåll för rättigheter
Du godkänner att Applikationen tillhandahålls under licens och att den inte har sålts till dig. Du förvärvar inte någon ägarandel i Applikationen under detta Avtal eller andra rättigheter till Applikationen än en rätt att använda Applikationen i enlighet med den licens som beviljas förbehållet alla villkor och begränsningar enligt detta Avtal. Bolaget och dess licensgivare och tjänsteleverantörer förbehåller var och en deras alla rättigheter till Applikationen och Tjänsterna. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i detta Avtal förbehålls av Bolaget. Bolaget äger alla rättigheter till funktionalitet, funktioner, modifiering eller anpassning av Applikationen.

5. Insamling och användning av din information
Du bekräftar att när du laddar ner, installerar eller använd programmet kan Bolaget på automatisk väg (inklusive genom till exempel cookies och web beacons) samla in information om din Mobilenhet och om dig eller din användning av Applikationen (vilket ingår i definitionen av Slutanvändardata). Du kan också vara skyldig att ge viss information om dig själv som ett villkor för att ladda ner, installera eller använda Applikationen eller vissa av dess funktioner eller funktionalitet. Du bekräftar att du kommer att ge sanningsenlig, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv, din nuvarande medicinska information och vårdgivare och att du kommer att meddela Bolaget om eventuella ändringar av sådan information om nödvändigt. Att tillhandahålla information som är osann, felaktig eller ofullständig är en överträdelse av villkoren i detta Avtal. Applikationen ger dig möjlighet att dela information om dig själv med andra, inklusive en utsedd vårdgivare. All information Bolaget samlar in genom eller i samband med denna Applikation och din användning av den omfattas av ImagineCares personuppgiftspolicy, som är tillgänglig på https://www.imaginecare.com/sekretesspolicy-2  som kan uppdateras emellanåt (“Personuppgiftspolicy”). Genom att ladda ner, installera, använda och tillhandahålla information till eller genom denna Applikation, ger du samtycke till all användning och de åtgärder som vi vidtar med din information enligt Personuppgiftspolicyn.

6. Äganderätt och användning av data
All äganderätt i och till Applikationen ska uteslutande kvarstå hos Bolaget och dess licensgivare, i respektive fall. Detta Avtal ger inte rätt till någon underförstådd licens eller rätt som inte uttryckligen anges i detta Avtal.

Slutanvändardata
I samband med tillhandahållandet av Applikationen kan Bolaget samla in och lagra Slutanvändardata som lämnats av dig. Du äger all Slutanvändardata. Bolaget ska säkerställa att Slutanvändardata som är personuppgifter sparas konfidentiellt, i enlighet med Personuppgiftspolicyn. Alla tredjeparter godkända av Bolaget som har tillgång till Slutanvändardata ska vara bundna av sekretess och lagra Slutanvändardata konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftspolicyn. Du godkänner och ger härmed Bolaget rätt att behandla din Slutanvändardata som är personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn.
Bolagsdata. All Bolagsdata, som inte är att anse som personuppgifter under Personuppgiftslagen (1998:204), är Bolagets egendom och Bolaget har rätt att använda, samla, lagra, skapa, aggregera, analysera, ändra, kommersialisera, tilldela, förmedla, sälja, eller överföra Bolagsdata i vilken form som helst, för vilka ändamål som helst och på vilket sätt som helst. All Bolagsdata som är att anses som personuppgifter omfattas av de förbehåll och begränsningar som anges i Bolagets Personuppgiftspolicy och andra kommersiella avtal som Bolaget är part till.
Uppgifter som samlas in om du kopplar mätenheter till mobilapplikationen
Uppgifter som uppkommer när du själv använder anslutna mätenheter och kopplar dessa till applikationen kommer att lagras i ditt säkra ImagineCare konto. Dessa uppgifter är frivilliga och används för att du ska kunna få en överblick över dina hälsovärden. Dessa data kommer också att automatiskt analyseras med våra algoritmer tillsammans med annan information som du matat in för att kunna förutsäga försämringar i ditt hälsotillstånd och ge dig förebyggande stöd i din egenvård. Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka mätenheter du ansluter men det kan innefatta uppgifter om:

7. Geografiska begränsningar
Applikationen och tillgången till Bolagets tjänster tillhandahålls endast till personer i Sverige. Du godtar att du inte kommer att kunna få tillgång till alla eller några av Tjänsterna utanför Sverige och att tillgång till Tjänsterna för vissa personer eller i vissa länder kan vara olagligt. Om du använder Tjänsterna utanför Sverige, ansvarar du för att du följer lokal lagstiftning.

8. Uppdateringar
Bolaget kan välja att utveckla och tillhandahålla uppdateringar till Applikationen som kan innehålla uppgraderingar, buggfixar och andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (gemensamt, inklusive relaterad dokumentation, “Uppdateringar”). Uppdateringar kan också ändra eller ta bort viss funktionalitet och/eller vissa funktioner i sin helhet. Du godkänner att Bolaget inte har någon skyldighet att tillhandahålla Uppdateringar eller fortsätta att tillhandahålla eller aktivera särskilda funktioner eller viss funktionalitet i Applikationen. Baserat på din Mobilenhets inställningar kommer den, när Mobilenheten är ansluten till Internet, antingen att:

automatiskt hämta och installera alla tillgängliga uppdateringar; eller
meddela dig om tillgängliga uppdateringar eller uppmana dig att hämta och installera tillgängliga uppdateringar.
För att kunna utnyttja programmet fullt ut måste du omedelbart ladda ner och installera alla Uppdateringar. Du vidkänner att Applikationen eller delar av Applikationen kanske inte fungerar korrekt om du inte laddar ner de senaste Uppdateringarna. Du godkänner vidare att alla Uppdateringar ska anses vara en del av Applikationen och omfattas av alla villkor i detta Avtal.

9. Tredjepartsmaterial
Applikationen kan visa, inkludera eller göra tillgängligt tredjepartsmaterial (inklusive data, information, applikationer och andra produkter och/eller material) eller tillhandahålla länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster, inklusive genom annonsering från tredjepart (“Tredjepartsmaterial”). Du accepterar att Bolaget inte ansvarar för Tredjepartsmaterial, bland annat i fråga om dess fullständighet, aktualitet, giltighet, överensstämmelse med upphovsrätt, laglighet, kvalitet eller övrigt. Bolaget har inget ansvar för Tredjepartsmaterial gentemot dig eller någon annan person. Tredjepartsmaterial och länkar till dessa tillhandahålls enbart som en service för dig och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och med förbehåll för tredjeparters villkor.

10. Avtalsperiod och uppsägning
Avtalet börjar gälla när du hämtar/installerar programmet eller bekräftar godkännande av Avtalet, och kommer att vara i kraft tills att det avslutas av dig eller Bolaget på sätt som framgår i Avtalet.
Du kan säga upp Avtalet genom att kontakta oss via e-post, telefon eller post enligt kontaktinformationen i Personuppgiftspolicy eller på bolagets hemsida och begära att Vi avslutar ditt konto. Om du avslutar ditt konto kommer Vi inte längre att använd dina uppgifter och kommer inte dela den inte med tredje part.
Bolaget kan när som helst säga upp detta Avtal utan föregående meddelande om Bolaget upphör att stödja Applikationen i allmänhet. Bolaget Dessutom kan Bolaget omedelbart säga upp detta Avtal med eller utan meddelande om du väsentligt bryter mot något av villkoren i Avtalet.
Uppsägning kommer inte att begränsa någon av Bolagets rättigheter eller tillgång till rättsåtgärder enligt lag.
Vid uppsägning:
kommer alla dina rättigheter enligt detta Avtal att upphöra;
måste du upphöra med all användning av Applikationen och radera alla kopior av Applikationen från din Mobilenhet; och
kommer din tillgång till Bolagets tjänster, ditt konto och din Slutanvändardata att upphöra.

11. Ansvarsfriskrivning garantier
Bolaget är inte ansvarigt för innehåll som du skickar in, laddar upp, skapar eller tillgängliggör via Applikationen.

12. Ansvarsbegränsning
I den utsträckning som tillåts enligt lag avsäger sig Bolaget ansvar för följande:

Bolaget garanterar inte oavbruten och säker tillgång till Applikationen, Tjänsterna, eller relaterade tjänster. Användningen av Applikationen kan påverkas av faktorer utom Bolagets kontroll.
Bolaget ansvarar inte för avbrott, radering av filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar i verksamhet eller överföring eller misslyckade prestationer om Bolaget kan visa att det föreligger force majeure, innebärandes att felet orsakats av ett hinder utanför Bolagets kontroll.

13. Gällande rätt
Detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige utan hänsyn av lagvalsregler.

14. Meddelanden
Du godkänner att Bolaget kan skicka personuppgifter, meddelanden, upplysningar, rapporter, dokument, kommunikation eller andra register avseende Tjänsterna (gemensamt “Meddelanden”) till dig i elektronisk form. Bolaget kan skicka dig elektroniska meddelanden (i) till den e-postadress som du ger till Bolaget under registreringen, eller (ii) genom att skicka meddelandet på Applikationen eller annars via webbplatsen. Leveransen av ett meddelande från Bolaget är levererat när det skickas av Bolaget, oavsett om du läser meddelandet när du tar emot det eller om du faktiskt få leveransen. Du kan återkalla ditt samtycke för att få meddelanden elektroniskt genom att avbryta eller upphöra med din användning av Tjänsterna.

15. Fullständigt avtal
Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Bolaget avseende Applikationen och användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller nuvarande överenskommelser och avtal, såväl skriftliga som muntliga. Din eller Bolagets underlåtenhet att tillämpa villkor enligt avtalet ska inte innebära ett avstående från någon rättighet enligt avtalet och underlåtenheten ska inte heller medföra att parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i avtalet. Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller icke verkställbar ska resten av bestämmelsen ändras för att uppnå ett resultat som är så nära den det ursprungliga villkoret som möjligt. Övriga bestämmelser i detta Avtal ska fortsätta att vara fullt tillämpbara.


This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies