För investerare

Nedan presenteras ImagineCares styrelse samt publicering av viktig information om bolagsstyrning och bolagsstämmor.

Styrelse

Styrelsens ansvar är att säkerställa ImagineCares långsiktiga överlevnad och att tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Peter-webb-280x280
PETER GILLEORDFÖRANDE

Utbildning: Systemvetenskap på Uppsala universitet samt ekonomi och executive MBA från École des Ponts Business School i Paris och Edinburgh
Yrkeskarriär: Drygt 30 år i IT-branschen i ledande positioner på produkt- och tjänsteföretag såsom Oracle, Nexus och Cambio Healthcare Systems
Tidigare styrelseuppdrag: Readsoft, Advenica, Kvalprak
Nuvarande styrelseuppdrag: MSAB, Leanon, XMR Reality.

Johanna Rastad
JOHANNA RASTADLEDAMOT

Över 15 års erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn, både inom ledande operativa roller och som investerare och styrelsemedlem. MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Idag koncern-VD på börsnoterade hälsobolaget Humana.

Jonas Båtelson 2 - stor
JONAS BÅTELSONLEDAMOT

Tidigare managementkonsult med lång operativ erfarenhet från startup-bolag. Över 15 år som konsult, partner och Global Pratice Lead inom Healthcare & Life Sciences på Applied Value LLC med stor erfarenhet av innovation, transformation och kommersiell utrullning inom Europa och i USA. VD på bioteknikbolaget Takura AB samt styrelsemedlem i Elsa Science AB och Medituner AB.

henry
HENRY STÉNSONLEDAMOT

Bred lednings- och styrelseerfarenhet från större och mindre företag
Senior rådgivare, Henry Stenson AB
Volvo Gruppen, EVP Group Communicatons & Sustainability
Brunswick Gruppen, Partner
Tidigare SVP Grupp Kommunikation Ericsson & SAS

Annettesv-1035x800
ANNETTE BRODIN RAMPELEDAMOT

VD på ImagineCare
Investerare som har verkat som rådgivare till ledningsgrupper och styrelseledamöter i flera företag och stiftelser i över 15 års tid.
Operativa roller inom process-, energi- och konsultindustrin.
Styrelseledamot i bland annat Poolia AB, Ferronordic Machines AB och Episurf Medical AB

johan
JOHAN FRENCKNERSUPPLEANT

Senior investeringsansvarig, Tagehus.
Professionell investerare med fokus på "start-ups".
20 års erfarenhet inom IT/Finans som grundare/investerare/chef.
MSc Ekonomi och MSc Rättsvetenskap.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ImagineCare syftar till att säkerställa en entreprenöriell, effektiv, och noggrann styrning som möjliggör företagets långsiktiga tillväxt och framgång.

Styrande regelverk

ImagineCare är ett privat bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer. 

VD:s ansvarsområde

ImagineCares VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten.

Bolagsstämmor


Kallelse till årsstämma 3 juni 2024

Kallelse till årsstämma 3 juni 2024
Fullmaktsformulär
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Material från extra bolagsstämma 11 mars 2024

Protokoll
Bilaga 1 - styrelsens förslag
Bilaga 2 - styrelsens förslag
Bilaga 3 - styrelsens förslag


Kallelse till extra bolagsstämma 11 mars 2024

Kallelse till extra bolagsstämma 11 mars 2024
Fullmaktsformulär
Optionsvillkor
Fullständiga förslag till beslut
Handlingar enligt 13:6/14:8
Revisorsyttrande 13:6
Revisorsyttrande 14:8 Årsredovisning
Bolagsordning


Kallelse till årsstämma 11 maj 2023

Kallelse till årsstämma 11 maj 2023
Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma 22 mars 2023

Kallelse till extra bolagsstämma 22 mars 2023
Optionsvillkor - företrädesemission
Optionsvillkor - riktad emission
Fullmaktsformulär


Kallelse till årsstämma 2 juni 2022

Kallelse till årsstämma 2 juni 2022
Förslag om incitamentsprogram till vissa anställda
Förslag om incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter
Fullmaktsformulär
Optionsvillkor för serie 2022_2026_1
Optionsvillkor för serie 2022_2026_2

Kallelse till extra bolagsstämma 22 februari 2022

Kallelse till extra bolagsstämma 22 februari 2022
Fullmaktsformulär
Förslag om nytt incitamentsprogram
Optionsvillkor

Material från årsstämma 11 maj 2021

Kallelse till AGM 11 Maj
Förslag emission av teckningstioner för incitamentsprogram
Optionsvillkor Incitamentsprogram Imaginecare

Material från extra bolagsstämma 30 november 2020

Kallelse till extra bolagsstämma
Bolagsordning

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies