Vår plattform för vårdgivare

ImagineCares lösning bygger på principerna för Nära Vård, att vård ska ges på lika villkor och att den med störst behov ska få vård först. E-hälsa med distansmonitorering möjliggör ett patientcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det gör det möjligt för dig som vårdgivare att se varje person och därefter prioritera och anpassa insatserna efter störst behov. ImagineCare är en teknisk plattform med inbyggt beslutsstöd som kan användas som bas för monitorering i hemmet av de flesta patientgrupper inom hälso- och sjukvården.

Nära vård på distans

Plattformen för dig som vårdgivare hjälper till att standardisera och underlätta egenvård och kommunikation med patienter som har kroniska sjukdomar eller som använder egenmonitorering i förebyggande syfte. En enkel, användarvänlig och pedagogisk design underlättar monitoreringen och ger en bra överblick för en större patientgrupp. Inbyggt i systemet finns ett beslutsstöd som gör det lättare att fatta beslut om eventuella åtgärder vid avvikande hälsodata. 

Den individuella hälsoplanen upprättas i plattformen när patienten ansluts till tjänsten och kan därefter redigeras vid behov. Hälsoplanen synliggör vilka flöden patienten är ansluten till, vilka målvärden patienten har och hur ofta personen ska registrera sina mätvärden eller svara på frågeformulär och självskattningar. Hälsoplanen delas med patienten i ImagineCares app för patienter. 

Du som vårdgivare notifieras automatiskt i de fall rapporterade hälsodata avviker, detsamma gäller om patienten inte följer hälsoplanen. Du kan då ge individanpassat egenvårdsstöd till patienten via chatt eller videosamtal. Notifieringarna delas in i olika prioriteringsgrad som gör att du eller dina kollegor snabbt uppmärksammas på patienter med allvarligare problem.

Ett verktyg för din vårdverksamhet

Egenmonitorering kan hjälpa din verksamhet på många sätt och befintliga vårdgivare på vår plattform beskriver det bland annat som ett verktyg för 

  • Ökad tillgänglighet och minskade väntetider
  • Effektivt nyttjande av vårdresurser   
  • Bra koll på stora patientgrupper
  • En behovsstyrd verksamhet
  • Stärkt besluts- och uppföljningsstöd
  • Kompetensutveckling och engagerad vårdpersonal


Vill du veta mer om vår lösning för vårdgivare?

BlodtrycksmatareGraviditetsdiabetesUtrustning_SpirometerPulsoximeterCWA-sjukskooterska-Isabelle

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies